Privacy / Условия за обработка и опазване на лични данни

Сайтът изисква и пази лична информация само за публикуващите коментари. За тази цел сайтът използва и cookies, а също така съхранява подадените от коментиращия имена, емейл адрес и уебсайт (по желание). Сайтът не верифицира валидността или верността на подадените така данни.

За публикуващите коментари:

За подадените коментари се запазва IP адреса, собственоръчно въведените име, емейл адрес и (по избор – сайт) на коментиращия. Никоя от събраните лични данни не се вижда от когото и да било, освен собственика на този сайт и хостинг провайдера. Никоя от събраните лични данни не се предоставя на когото и да било – освен  при изрично и надлежно оформено според закона поискаване от официални законови правораздаващи органи.

Публикуващите се съгласяват да бъдат контактувани от собсвеника на сайта във връзка с публикации на сайта, освен ако изрично не заявяат несъгласие.

Според GDPR, публикуващите имат право да поискат премахване на идентифициращи ги лични данни – в коментари или сърханявани вътрешно (непублично) от сайта. Ако публикуващ желае това, може да се свърже със собственика на сайта чрез страницата За мен >> Връзка с мен.